Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gminy odbędzie się w dniu 28 sierpnia (poniedziałek) 2023 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2035,
 3. utworzenia klastra energii pod nazwą Żuławski Klaster Energii.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 28 czerwca (środa) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cedry Wielkie.
 2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 22 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawach:

 1. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,
 2. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Cedry Wielkie,
 3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie,

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy.

2. Analiza realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2022 rok,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2021 r.
 3. udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 4. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2034,
 6. emisji obligacji Gminy Cedry Wielkie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4. Wyrażenia opinii w sprawie przeniesienia środków finansowych z rezerwy celowej oświatowej na rok 2023 Gminy Cedry Wielkie.

5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 14 czerwca (środa) 2023 r. o godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie skargi na działania Zastępcy Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 15 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Funkcjonowanie cmentarzy parafialnych na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Gospodarka wodno – ściekowa.

3. Funkcjonowanie zasobu mieszkań komunalnych.

4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 186/8, obręb Wocławy,
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Koszwały, Trzcinisko, Cedry Małe, Błotnik i Kiezmark.

6. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.