Z prac Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie,
 2. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 168/4, obręb Wocławy,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Leszkowy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 148/1, obręb Leszkowy,
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie,
 6. uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2028",
 7. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie”,
 8. uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dębów szypułkowych uznanych za pomniki przyrody, rosnących we wsi Leszkowy na terenie Gminy Cedry Wielkie,
 9. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 10. zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie,
 3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o.,
 4. przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
 5. zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie.

2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 1 lutego (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działania Wójta Gminy Cedry Wielkie oraz Zastępcy Wójta Gminy Cedry Wielkie.
 2. Rozpatrzenie skargi na postępowanie Zastępcy Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie odbędzie się w dniu 20 grudnia (wtorek) 2022 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2023 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022 r.

Posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Prace nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wypracowanie opinii na temat budżetu na 2023 rok.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry dla fragmentu obrębu Trzcinisko dla działek nr 9/4, 10, 11 oraz fragmentów działek nr 1 i 2,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 189/2 i 191 w obrębie Błotnik oraz działki nr 93 w obrębie Kiezmark w gminie Cedry Wielkie,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzcinisko dla działek nr 9/4, 10, 11 oraz fragmentów działek nr 1 i 2 w gminie Cedry Wielkie.

4. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z realizacji pracy Komisji za 2022 r.

5. Podsumowanie działalności Komisji Strategii i Rozwoju Gminy za 2022 r.

6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opinia dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Opinia dot. projektu budżetu Gminy na 2023 r.

3. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał w sprawie:

 1. pokrycia w roku 2022 i 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
 4. przyjęcia cennika usług świadczonych na przystani żeglarskiej w Błotniku,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2025.

4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 r.

5. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2022 r.

6. Plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2022 r.

8. Sprawy bieżące.

Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Źródło: Urząd Gminy Cedry Wielkie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane na Państwa komputerze, 
tablecie lub smartfonie
podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
Ciasteczko zawiera najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzi,
„długość życia” ciasteczka (czyli czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny ciąg liczb, który służy do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej wykonane zostało połączenie ze stroną internetową.

Więcej informacji na temat "cookies" >>
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Urząd Gminy Cedry Wielkie używa plików cookies do rozpoznawania
i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:

---Prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów w celu dalszego ich rozwijania.

---Obsługi aplikacji dostępnych w naszych serwisach.

---Każdy użytkownik może odmówić umieszczania plików cookies
na jego urządzeniu poprzez wyłączenie opcji pobierania
i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.